Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година превземи

Програма за измена на Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2017 година (Службен весник на РМ бр. 7 од 20.01.2017 година) превземи